Huisregels voor het gebruik van ruimtes in De Pit.

Algemeen:

 • Aanwijzingen van de beheerder en het personeel dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Er geldt een rookverbod voor alle ruimtes binnen De Pit.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen onder de 18 jaar (ook niet via derden).
 • Het is verboden om wapens, drugs en flessen (sterke)drank mee te brengen en bij zich te dragen in het gebouw.
 • Mensen die agressief, intimiderend of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door beheerder of personeel uit het gebouw verwijderd.
 • Alleen bevoegde en aangewezen medewerkers hebben toegang achter de bar, in de keuken, technische ruimtes en bergruimtes.

Reserveren:

Een reservering van een ruimte dient ruim van te voren (bij voorkeur via reserveringsformulier of e-mail) te worden aangevraagd.
Vermeld dient te worden, doel van bijeenkomst, de datum en de tijdsduur, de ruimte waarvan men gebruik wenst te maken, de naam van de huurder en het aantal personen dat verwacht wordt.
De reservering is pas definitief als de aanvraag door de beheerder aan de huurder is bevestigd.
Annuleringen dienen ten minste 3 weken voor de huurdatum te worden gemeld.
Voor annulering van het gehuurde geldt als regel dat geen restitutie wordt verleend op de huur.

Vergunning:

De organisator van een activiteit is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een eventueel benodigde vergunning. Zie de APV van de gemeente Land van Cuijk voor de voorwaarden.

Gebruik:

 • De vaste huurder moet bereid zijn om van ruimte te ruilen en/of ter beschikking te stellen voor grote evenementen.
 • De huurder is verantwoordelijk voor de goede orde tijdens het gebruik van de gehuurde ruimte.
 • Instrumenten, inventaris en andere materialen die hetzij tijdelijk hetzij permanent zijn ondergebracht in De Pit, dienen door de betreffende gebruiker / eigenaar zelf verzekerd te worden.
 • Alleen verenigingsmateriaal wat bij elke repetitie of activiteit van de huurder benodigd is komt in aanmerking om in De Pit opgeslagen te worden. Voor het gebruik van de opslagruimte wordt huur in rekening gebracht.
 • Het gebruiksklaar maken c.q. het ontruimen van de gehuurde ruimte geschiedt zo veel mogelijk in overleg en met medewerking van de gebruiker.
 • Het is niet toegestaan om in of aan het gebouw of andere eigendommen van De Pit te boren, schroeven, spijkeren of op welke andere manier dan ook zaken te bevestigen zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.
 • De huurder is aansprakelijk voor het juiste gebruik van het gehuurde. Beschadigingen en vermiste inventaris worden op de huurder verhaald.
 • Is een ruimte bij aanvang niet in orde, meld dit dan direct bij de beheerder of een personeelslid.
 • Defecten, zoals kapotte lampen, etc. graag melden bij de beheerder of bij een personeelslid.
 • Tijdens het gebruik van de accommodatie moeten de vluchtdeuren ten alle tijden zowel aan de binnenkant alsook aan de buitenkant volledig vrijgehouden worden. Vluchtdeuren dienen tijdens normaal gebruik gesloten te blijven.
 • Drank en etenswaren dienen via De Pit te worden betrokken.
 • Verenigingen die de gehele dag gebruik maken van ruimtes in De Pit (zonder personeel) kunnen eventueel regelingen treffen via de beheerder.
 • Er mag geen confetti en/of slingers worden afgeschoten i.v.m. brandgevaar.
 • Gebruik van rookmachines is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de beheerder in verband met de aanwezigheid van een brandmeld installatie.

Prijzen:

De huurprijzen van de diverse ruimtes in De Pit worden door het bestuur vastgesteld. De huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn BTW belast.
Vaste, niet commerciële, gebruikers en verenigingen kunnen gebruik maken van speciale regelingen.
Voor nadere informatie over het huren van ruimte als niet vaste gebruiker kunt u contact opnemen met de beheerder.


De consumptieprijzen in De Pit dienen in overeenstemming te zijn met de prijzen van de lokale horeca-ondernemers.
Consumpties te betalen middels munten.
De prijzen van de munten zijn:
Hele munt: €2,60
Halve munt: €1,30
 
Koffie, thee, glas bier en frisdranken: 1 munt
Wijn, borrel: 11/2 munt

Prijzen worden periodiek herzien.

Onvoorzien:

In gevallen of zaken waarin deze huisregels niet voorzien dient u het stichtingsbestuur dan wel de beheerder hierover te informeren en is het bestuur bevoegd hier een besluit over te nemen.
Bij vragen, klachten, opmerkingen of complimenten, graag de beheerder informeren.