De geschiedenis van het Gemeenschapshuis in Overloon.

Na de 2e wereldoorlog ontstond er een plan om een parochiehuis te realiseren. Een plaats waar mensen zich kunnen ontwikkelen en samen plezier maken. De grondlegger van dit plan is Pastoor Van Boxtel.

De eerste ideeën zijn in 1947 ontstaan. Pastoor van Boxtel was tijdens de wederopbouwperiode van Overloon van 1947 tot 1949 -via publicaties in Ons Eigen Erf- actief om de bevolking van Overloon te overtuigen van de noodzaak van een parochiehuis. Na falende pogingen om na de oorlog een noodgebouw te plaatsen vatte Pastoor van Boxtel het plan op om een geheel nieuw parochiehuis te bouwen. 25 oktober 1947 publiceerde hij het plan om met behulp van een renteloos krediet van de bevolking van Overloon “Ons Gemeenschapshuis” te realiseren. Hij slaagde erin om de Overloonse bevolking -berooid door de recente oorlog in een totaal vernietigd dorp- te bewegen het geld bij elkaar te brengen voor de benodigde renteloze lening. Menig Overloner stelde na een bezoekje van de pastoor -al dan niet onder lichte dwang- zijn deel aan deze lening beschikbaar. Het Gemeenschapshuis kon -naast de eigen inkomsten door verkopen en huur- rekenen op een vast deel van de winsten van de plaatselijke Boerenleenbank.
In november 1948 werd overwogen om de noodkerk tot Gemeenschapshuis om te bouwen. De aangestelde commissie accepteerde dit voorstel niet. De ligging van het gebouw, het ontbreken van een riool, de indeling, de hoge verbouwingskosten en het terugtrekken van door dorpsgenoten toegezegde leningen maakte dat het plan niet werd gedragen. De enige optie was een nieuw gebouw aan het dorpsplein.
In het jaar 1949 trok de overheid zich verder terug van de wederopbouw. De hoop op steun uit Den Haag zonk weg. Voorlopig was er nog geen geld voor een nieuwe kerk en Gemeenschapshuis. Opnieuw werd de mogelijkheid van een houten noodgebouw onderzocht tot pastoor van Boxtel op 1 januari 1950 tijdens zijn nieuwjaarsboodschap kon meedelen dat het Gemeenschapshuis op de urgentielijst was geplaatst. Als de plaatselijke bevolking voldoende steun zou geven zou er in 1950 nog gestart kunnen worden. Een nieuwe kerk zou echter nog enkele jaren op zich laten wachten. Vanaf toen ging het snel. Op 10-5-1950 vond de aanbesteding plaats voor een bedrag van FL 56.270,00. Aannemers Lichteveld/Rutten uit Overloon konden aan de slag.

samensterk      

 

Op 24-1-1951 werd de gedenksteen ingewijd die de spreuk “Samen Sterk” bevat. 

 

Het Gemeenschapshuis opende de deuren op 10-6-1951. Na de inzegening en een toespraak van Pastoor van Boxtel, het spelen van een mars door de fanfare en een toespraak van burgemeester Jans was het gebouw officieel geopend. ’s Avond was er een blijspel door de toneelvereniging.
Overloon had, mede door de hoge bereidheid van de eigen bevolking, na 7 jaren weer een thuisplaats voor de Overloonse verenigingen.
Het gebouw biedt sindsdien ruimte en gelegenheid voor het sociale en culturele leven in Overloon. Een belangrijk facet daarbij is het bevorderen van de leefbaarheid en het uitdragen van de gemeenschapsgedachte.

Medio 1978 duiken in de media de eerste berichten op over ruimtegebrek voor verschillende jeugdverenigingen en een vrijwel ongebruikt Gemeenschapshuis? De raadsfractie van Overloon had het plan opgepakt om het Gemeenschapshuis een opknapbeurt en uitbreiding te geven om de ruimteproblemen voor de jeugd op te lossen. Ook de organisatievorm zou moeten veranderen. De gemeente Vierlingsbeek was bereid om een financiële bijdrage te geven voor realisatie van het plan. November 1978 werd er een commissie Gemeenschapshuis geformeerd die de plannen moesten uitwerken en op haalbaarheid toetsen. In maart 1979 dient de commissie haar rapport in onder de titel “Ontmoetingscentrum Overloon: werkelijkheid of fictie?” 

Per 1 maart 1979 werd het contract tussen de kerk  (eigenaar) en de heer P. Smeyers ontbonden. De kerk was bereid om het gebouw na 1 maart 1979  te verkopen. Voorlopig bleef de heer Smeyers -in afwachting van de ontwikkelingen- het beheer uitvoeren.
Op 20 maart 1980 komt er berichtgeving dat de gemeente Vierlingsbeek garanties heeft afgegeven voor de aankoop van het gebouw en een krediet van FL 10.000,00 voor de project- en architect kosten. Tevens is er een voorlopig bestuur geformeerd omdat de heer Smeyers per 17 maart 1980 het beheer stopte.

18 juni 1980 is het gebouw overgedragen van de kerk aan Stichting Gemeenschapshuis Overloon. De stichting gaat voor de aankoop en renovatie een lening aan van FL 95.000,00

Het bestuur bestond uit:

Sjef Huysmans,              voorzitter
H. Crooymans,               secretaris
P. Jeuken,                      penningmeester
M. v. Gemert v. Boekel    
M. Rutten Janssen
P. Vloet
L. Hollanders
P. v. Mil
L. Haegens

H. Crooymans trad tevens op als beheerder.

Op 15 augustus 1984 doet de voorzitter een oproep aan de Overloonse bevolking voor een renteloze lening voor het ontbrekende bedrag van FL 20.000,00 om het gebouw op te kunnen knappen en uit te kunnen breiden. Het is de sluitpost op de subsidie van FL 200.000,00 die door de gemeente Vierlingsbeek is toegezegd. Op 10 december 1984 start de W.S.W. met de bouw van een nieuwe zaal en verbouw van het bestaande gebouw. Hiermee komt het plan uit 1979 tot uitvoer.

8 maart 1986 was de heropening na de uitbreiding en renovatie van het Gemeenschapshuis. Er werd voorzien dat er in de toekomst meer ruimte nodig was. Omdat men korter ging werken en er waarschijnlijk niet meer voor iedereen een betaalde baan beschikbaar zou zijn, zou de te besteden vrije tijd stijgen. Overloon was klaar om in die behoefte te voorzien. H. Crooymans was inmiddels benoemd als beheerder.

Het gebouw werd op 8 maart feestelijk in gebruik genomen, opgeluisterd door muziek van de fanfare Vriendenkring en Freunde Echo. Op 9 maart was er een eucharistie viering  in het nieuwe Gemeenschapshuis met aansluitend demonstraties en presentaties van 40 Overloonse verenigingen.

 

Het bestuur bestond 8 maart 1986 uit:

Sjef Huysmans,              voorzitter
M. v. Gemert v. Boekel,  secretaris
P. Jeuken,             penningmeester   
M. Rutten Janssen
P. Vloet
H. Vloet
P. v. Mil
L. Haegens


Het was in 2000 dat Stichting Jeugdhuis Overloon (SJO) aanklopte bij het bestuur van het Gemeenschapshuis voor ruimte. Zij konden niet langer gebruik maken van het oude ruilverkavelingsgebouw. Vrijwel tegelijk ging de woningstichting Pantein (later opgegaan in Mooiland) het gesprek aan om gezamenlijk met hen plannen te ontwikkelen voor een nieuw Gemeenschapshuis én verzorgingshuis “Huize Loon”. Het uitwerken en continu wijzigen van deze plannen zou ongeveer 12 jaren duren. Mei 2012 besloot het bestuur van SGO om te stoppen met deze samenwerking en alleen verder te gaan. Het kon zo niet langer.
Het gebouw voldeed niet meer aan de eisen van de gebruikers en wet- en regelgeving. Daarnaast was er een capaciteitsprobleem. Met andere woorden: het gemeenschapshuis voldeed niet meer aan de eisen van de tijd en kon aan de vraag van zowel de vaste gebruikers als potentiële gebruikers niet meer voldoen.

De belangrijkste redenen waren: de Katholieke Bond van Ouderen wilde over een permanente -eigen- ruimte beschikken. De Lónse Bieb zocht onderdak. Jeugdvereniging SJO was naarstig op zoek  naar geschikte ruimte(n). En de grote zaal en toneelmond voldeed niet meer aan de eisen van de gebruikers.

In rap tempo werden tekeningen gemaakt en kregen de plannen voor de ver/nieuwbouw gestalte. Er was niet genoeg geld om het hele gebouw te vernieuwen. Dus werd het besluit genomen om de Blauwe zaal (uit 1986) te laten staan. In januari 2013 startte de sloper zijn werk en in oktober 2013 leverde aannemer Jansen uit Venray het gebouw al weer op. Met een leger aan vrijwilligers werd de laatste hand aan het gebouw gelegd en zo maakte een strakke planning dat alles voor de start van het carnavals seizoen weer operationeel was. In november 2013 werd het gebouw geopend en kreeg de naam “De Pit”.

De ver/nieuwbouw resulteerde in een modern multifunctioneel centrum (MFC). Klaar voor de uitdagingen van de toekomst met een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van de gemeenschap en een aantrekkelijk centrum van het dorp Overloon. MFC “ De Pit” wil bewoners, verenigingen en culturele instellingen van  Overloon en omliggende dorpen een totaalpakket bieden om zo de leefbaarheid van deze kleine kernen te behouden. Een bruisende accommodatie door de multifunctionaliteit van het gebouw en de integratie van diverse verenigingen in alle leeftijdsgroepen.

Begin 2020 sloeg het Covid19 virus toe in Nederland. Periodes van lockdown volgenden ook voor De Pit waardoor de inkomsten plots stil kwamen liggen en de bankrekening “opdroogde”. Om een faillissement te voorkomen klopte het bestuur aan bij de gemeente Boxmeer. Op 1 maart 2021 werd het gebouw in eigendom overgedragen naar de gemeente Boxmeer op voorwaarde dat het bestuur wel de exploitatie van het gebouw op zich nam. Op deze manier werd het behoud van De Pit voor de gemeenschap Overloon gegarandeerd. Tevens kreeg de tot dan zogeheten Blauwe zaal een opknapbeurt zodat het gebouw in zijn geheel klaar was voor de komende decennia.